พิมพ์โลโก้สินค้า และฉลากสินค้าอย่างไรให้มีลักษณะที่ดี

พิมพ์โลโก้สินค้า และฉลากสินค้าอย่างไรให้มีลักษณะที่ดี

พิมพ์โลโก้สินค้า และฉลากสินค้า นั้นมีประโยชน์ต่อสินค้ามากเพราะว่าขั้นตอนแรกที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าต้องดูฉลากสินค้าเป็นอันดับแรกและฉลากสินค้า บอกประโยชน์และคำเตือนของสินค้านั้นๆ ถ้าหากพิมพ์โลโก้สินค้าหรือฉลากสินค้าให้สวยงามก็มีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้น การที่จะทำให้สินค้าดูหรูหราและดูดีมีราคา เราต้องรู้จักประเภทและชนิดและความหมายก่อน ซึ่งโลโก้และฉลากสินค้านั้นสามารถจำแนก 3 ประเภท คือ

1.brand label : เป็นส่วนของฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์

2.grade label : เป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดคุณภาพสินค้า

3.descriptive : เป็นส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ส่วนผสม, ข้อควรระวังและชื่อผู้ผลิต,วันที่ผลิต

ความหมายของพิมพ์โลโก้สินค้าและฉลากสินค้า

1.ฉลากสินค้า (Logo) หมายถึง  ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือหลายๆสิ่งรวมกันเพื่อระบุให้ความเห็นแตกต่างของผลิตภัณฑ์จากแต่ละผู้ผลิตหรือผู้ขาย

2. ชื่อยี่ห้อ (brand name) หมายถึง ส่วนของฉลากสินค้าที่สามารถอ่านออกเสียงได้

3. เครื่องหมายยี่ห้อ (brand mark)  หมายถึง ส่วนหนึ่งของฉลากสินค้าที่มีลักษณะเจาะจงอาจเป็นสัญลักษณ์ รูปแบบสี ลักษณะและขนาดของตัวอักษรที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและไม่สามารถออกเสียงได้

4.เครื่องหมายการค้า (trade mark) หมายถึง ส่วนหนึ่งของฉลากสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองกฎหมายให้กับ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ หมายรวมได้ทั้งส่วนของฉลากสินค้าที่ออกเสียงได้และออกเสียงไม่ได้

5. ลิขสิทธิ์ (copy right) หมายถึง สิทธิที่จะได้ด้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่าง แต่สามารถถือเอาได้และกฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว 

ชนิดของฉลากสินค้า

แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ…

1.ฉลากสินค้าของผู้ผลิต (Manufacture brand) หมายถึง ฉลากสินค้าที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้นและกระจายผลิตภัณฑ์ออกขายในตลาดทั่วไปจึงอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  National brand

2. ฉลากสินค้าของพ่อค้าคนกลาง (Middleman brand) เป็นฉลากสินค้าที่ผู้ขายหรือผู้สั่งซื้อ / ว่าจ้างผู้ผลิตให้ผลิตให้แล้ว ผู้ขายจึงมากำหนดฉลากสินค้าเป็นของตนเองเพื่อขาย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าPrivate brand

3. Incomes brad  หมายถึง  ฉลากสินค้าที่มีชื่อเสียงติดตลาดแล้ว  ผู้ขายที่ต้องการยี่ห้อนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ ของตนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ชื่อฉลากสินค้าเสียก่อน

จากเนื้อหาดังกล่าว จึงอาจสรุปได้ว่าการพิมพ์โลโก้หรือฉลากสินค้นั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้

1. ง่ายต่อการออกเสียง และจำได้

2. ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขาย

3. มีความหมายดี

4. สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์

5. เมื่อต้องการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เข้ามาในสายผลิตภัณฑ์เดิมก็สามารถเพิ่มเติมจากยี่ห้อเดิมได้ง่าย

6. สามารถนำไปจดทะเบียนคุ้มครองการลอกเลียนแบบได้

7. มีความเป็นสากล พร้อมที่จะขยายตลาด